Selamat Datang Ke Laman Portal

Pusat Pembangunan Bakat & Inovasi

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Functions of PPBI

Bahagian Latihan dan Pembangunan

 • Merancang, mengendali dan menilai Program Induksi Akademik
 • Merancang dan mengurus latihan dan pembelajaran untuk SoTL, SoDI dan SoPP
 • Merancang dan mengurus latihan berkaitan pemindahan ilmu dan pengkormesilan
 • Membangun dan mengurus latihan berasaskan kemajuan kerjaya (IDP)
 • Merancang dan mengurus program pembangunan pakar rujuk bidang berkaitan
 • Merancang dan mengurus program pembangunan penceramah dalaman
 • Merancang dan mengendalikan program intervensi berdasarkan kemajuan prestasi
 • Mengurus dan membangun reka bentuk kurikulum dan modul latihan
 • Mengurus kewangan mobiliti akademik dalam negara, luar negara dan dana khas
 • Merancang dan menyediakan Laporan Kajian Impak Latihan dan Pembangunan
 • Merancang dan menyediakan Laporan Latihan dan Pembangunan secara berkala (April, Ogos, Disember) bagi Mesyuarat peringkat Universiti
 • Urusetia Jawatankuasa Konferensi dan Latihan Akademik (JKKLA)
 • Merancang, mengendali dan menilai Program Induksi Bukan Akademik
 • Merancang dan mengurus Program Trasformasi Minda (PTM)
 • Mengurus dan membangun latihan generik dan ICT
 • Mengurus dan membangun latihan kefungsian yang merentasi pelbagai displin ilmu
 • Mengurus permohonan menghadiri kursus luar
 • Mengurus permohonan latihan industri
 • Mengurus permohonan sangkutan bukan akademik
 • Membangun dan mengurus latihan berasaskan kemajuan kerjaya (IDP)
 • Merancang dan mengurus program pembangunan pakar rujuk bidang berkaitan
 • Merancang dan mengurus program pembangunan penceramah dalaman
 • Merancang dan mengendalikan program intervensi berdasarkan kemajuan prestasi
 • Merancang dan mengendalikan program intervensi berdasarkan kemajuan prestasi
 • Mengurus dan membangun Pembangunan Rekabentuk Kurikulum dan Modul Latihan Bukan Akademik
 • Mengurus kewangan latihan dan dana khas
 • Merancang dan menyediakan Laporan Kajian Impak Latihan dan Pembangunan
 • Merancang dan menyediakan Laporan Latihan dan Pembangunan secara berkala (April, Ogos, Disember) bagi Mesyuarat peringkat Universiti
 • Menguruskan permohonan cuti belajar dan penajaan biasiswa ahli akademik, Tutor, Felo Akademik dan staf sokongn akademik
 • Menguruskan program mobiliti bakat kepada ahli akademik dan staf sokongan akademik (cuti sabatikal, pasca kedoktoran, penyelidikan dan sangkutan)
 • Mengurus Program Pembangunan Bakat Akademik (PRO-CUBE) kepada Pegawai sedang dalam penajaan
 • Mengurus kewangan Cuti Belajar dan dana khas
 • Mengurus dan memantau laporan kemajuan cuti belajar dan mobiliti staf
 • Menguruskan penamatan dan gantirugi pecah kontrak
 • Menguruskan Mesyuarat JK Mobiliti Bakat Universiti (JKMB)
 • Merancang dan menyediakan Laporan Kajian Impak Latihan dan Pembangunan
 • Merancang dan menyediakan Laporan Latihan dan Pembangunan secara berkala (April, Ogos, Disember) bagi Mesyuarat peringkat Universiti

Bahagian Pembangunan Kompetensi dan Kepimpinan Strategik

 • Mengurus keperluan sumber manusia dan pentadbiran
 • Merancang dan mengendalikan program penjanaan pendapatan
 • Mengurus kewangan penjanaan pendapatan
 • Mempromosikan program latihan yang berpotensi untuk penjanaan pendapatan
 • Membina jaringan kerjasama/rakan strategik di peringkat kebangsaan dan antarabangsa
 • Mengurus dan membangun dasar/polisi/peraturan/ panduan Pembangunan Bakat
 • Merancang dan membangun latihan dan pembangunan kelompok bakat kepimpinan akademik dan bukan akademik
 • Mengurus dan membangun kepimpinan pakar bidang khusus
 • Membekalkan data pelan pelapis
 • Urus setia Jawatankuasa Induk Pelan Pelapis (JKI2P)
 • Urus setia Jawatankuasa Kerja Pelan Pelapis (JKK2P)
 • Mengurus dan membangun dasar/polisi/ peraturan/ panduan berkaitan Kompetensi
 • Membangun dan mengemaskini Competency Library bagi kompetensi teras, kefungsian, pengurusan dan kepimpinan
 • Membangun sistem penilaian berasaskan kompetensi (CMS)
 • Merancang dan mengurus program pembangunan pakar bidang khusus (SME)
 • Membangun dan mengemaskini Pangkalan Data Kelompok bakat akademik dan bukan akademik
 • Membangun sistem penilaian kepimpinan berasaskan kompetensi
 • Menyediakan laporan analisis jurang bagi keperluan pembangunan kompetensi staf
 • Mengurus kewangan dana khas
 • Membangun dan mengelola seminar/pertandingan program inovasi peringkat UMT (tahunan)
 • Membangun dan mengelola seminar/pertandingan program inovasi kebangsaan
 • Menyediakan laporan CBTM
 • Menjadi urus setia Task Force CBTM UMT